مناسب ترین قیمت هتل مشهد | ارزانترین هتل های مشهد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه های فوق توضیحات
هتل تارا درجه هتل B.B
هتل تارا درجه هتل B.B

منو بوفه ، مجموعه آبی

منو بوفه ، مجموعه آبی
هتل تارا درجه هتل F.B
هتل تارا درجه هتل F.B

منو بوفه ، مجموعه آبی

منو بوفه ، مجموعه آبی
هتل هلیا درجه هتل B.B
هتل هلیا درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل هلیا درجه هتل F.B
هتل هلیا درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل منجی درجه هتل B.B
هتل منجی درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل منجی درجه هتل F.B
هتل منجی درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل اطلس درجه هتل B.B
هتل اطلس درجه هتل B.B

منو انتخابی/قدیم

منو انتخابی/قدیم
هتل اطلس درجه هتل F.B
هتل اطلس درجه هتل F.B

منو انتخابی/قدیم

منو انتخابی/قدیم
هتل آپارتمان مهستان درجه هتل B.B
هتل آپارتمان مهستان درجه هتل B.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل آپارتمان مهستان درجه هتل F.B
هتل آپارتمان مهستان درجه هتل F.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل آیران درجه هتل B.B
هتل آیران درجه هتل B.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل آیران درجه هتل F.B
هتل آیران درجه هتل F.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل تهران درجه هتل B.B
هتل تهران درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل تهران درجه هتل F.B
هتل تهران درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل نور درجه هتل B.B
هتل نور درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل نور درجه هتل F.B
هتل نور درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل ارم درجه هتل B.B
هتل ارم درجه هتل B.B

منو انتخابی ، سرویس رایگان به حرم

منو انتخابی ، سرویس رایگان به حرم
هتل ارم درجه هتل F.B
هتل ارم درجه هتل F.B

منو انتخابی ، سرویس رایگان به حرم

منو انتخابی ، سرویس رایگان به حرم
هتل زیتون درجه هتل B.B
هتل زیتون درجه هتل B.B

منو بسته، سرویس رایگان به حرم

منو بسته، سرویس رایگان به حرم
هتل زیتون درجه هتل F.B
هتل زیتون درجه هتل F.B

منو بسته، سرویس رایگان به حرم

منو بسته، سرویس رایگان به حرم
هتل زیارت درجه هتل B.B
هتل زیارت درجه هتل B.B

منو بوفه ، استقبال

منو بوفه ، استقبال
هتل زیارت درجه هتل F.B
هتل زیارت درجه هتل F.B

منو بوفه ، استقبال

منو بوفه ، استقبال
هتل اولیاء درجه هتل B.B
هتل اولیاء درجه هتل B.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل اولیاء درجه هتل F.B
هتل اولیاء درجه هتل F.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل پارسه درجه هتل B.B
هتل پارسه درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل پارسه درجه هتل F.B
هتل پارسه درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل شهدا درجه هتل B.B
هتل شهدا درجه هتل B.B

منو انتخابی ، استقبال

منو انتخابی ، استقبال
هتل شهدا درجه هتل F.B
هتل شهدا درجه هتل F.B

منو انتخابی ، استقبال

منو انتخابی ، استقبال
هتل حافظ درجه هتل B.B
هتل حافظ درجه هتل B.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل حافظ درجه هتل F.B
هتل حافظ درجه هتل F.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل انصار درجه هتل B.B
هتل انصار درجه هتل B.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل انصار درجه هتل F.B
هتل انصار درجه هتل F.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل آپارتمان صادقیه درجه هتل B.B
هتل آپارتمان صادقیه درجه هتل B.B

منو انتخابی ، مجموعه آبی

منو انتخابی ، مجموعه آبی
هتل آپارتمان صادقیه درجه هتل F.B
هتل آپارتمان صادقیه درجه هتل F.B

منو انتخابی ، مجموعه آبی

منو انتخابی ، مجموعه آبی
هتل سینا درجه هتل B.B
هتل سینا درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل سینا درجه هتل F.B
هتل سینا درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل طبرستان درجه هتل B.B
هتل طبرستان درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل طبرستان درجه هتل F.B
هتل طبرستان درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان درویش درجه هتل B.B
هتل آپارتمان درویش درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان درویش درجه هتل F.B
هتل آپارتمان درویش درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان سیبا درجه هتل B.B
هتل آپارتمان سیبا درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان سیبا درجه هتل F.B
هتل آپارتمان سیبا درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان اوستا درجه هتل B.B
هتل آپارتمان اوستا درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان اوستا درجه هتل F.B
هتل آپارتمان اوستا درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان مشکات درجه هتل B.B
هتل آپارتمان مشکات درجه هتل B.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل آپارتمان مشکات درجه هتل F.B
هتل آپارتمان مشکات درجه هتل F.B

منو انتخابی

منو انتخابی
هتل حلما درجه هتل B.B
هتل حلما درجه هتل B.B

منو بوفه

منو بوفه
هتل حلما درجه هتل F.B
هتل حلما درجه هتل F.B

منو بوفه

منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
111000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه ، مجموعه آبی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
130000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه ، مجموعه آبی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
116000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
140000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
98000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
117000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
111000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی/قدیم
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
130000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی/قدیم
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
98000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
124000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
91000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
هتل تهران
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
102000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل تهران
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
115000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
98000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
58000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی ، سرویس رایگان به حرم
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
77000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی ، سرویس رایگان به حرم
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
52000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بسته، سرویس رایگان به حرم
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
71000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بسته، سرویس رایگان به حرم
هتل زیارت
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
91000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه ، استقبال
هتل زیارت
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
111000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه ، استقبال
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
72000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
66000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل شهدا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی ، استقبال
هتل شهدا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
72000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی ، استقبال
هتل حافظ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
هتل حافظ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
72000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
هتل انصار
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
هتل انصار
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
78000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
78000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی ، مجموعه آبی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
91000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی ، مجموعه آبی
هتل سینا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
46000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل سینا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل طبرستان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
52000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل طبرستان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
72000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان درویش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
33000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان درویش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
46000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان سیبا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
46000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان سیبا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
59000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان اوستا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
39000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان اوستا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
46000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان مشکات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
58000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
هتل آپارتمان مشکات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
77000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو انتخابی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
118000
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
منو بوفه

اطلاعات تور

نوع تور زیارتی,
مدت اقامت هزینه هر روز اقامت در هتل,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
توضیحات تور

1-اقامت در هتل همراه با صبحانه

2-هزینه مالیات بر ارزش افزوده در پکیج محاسبه نمی گردد.

3-هزینه ترانسفرجدا محاسبه می گردد.

شروع قیمت ها از

33000

تومان
,
کشور مقصد ایران,
شهر مقصد مشهد,

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای