تور ویتنام

1026559661051001BLLLLLL.jpg

اطلاعات تور

نوع تور هنر و فرهنگ,
مدت اقامت 3 شب هانوی، 1 شب خلیج هالونگ،3 شب هوشی مین,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما, کشتی تفریحی,
برنامه سفر
:

. روز اول: رسیدن به شهر هانوی

بـه فرودگاه بین المللی شھر هانـوی می‌رسید. بـه محض رسیدن بـه استقبال شما میآیـد و بـه هتـل در شھر زیبای

ھانوی منتقل می‌شوید. شب را در هتل سپری می‌کنید.

. روز دوم - گشت شهری هانوی

صبحانــه را در ھتل میل می‌فرمایید. صبح از آرامگاه و موزهی ھوشی مین، پاگودای pillar one ،کاخ ریاست

جمھوری بـه سبک مستعمراتی فرانسـه، معبد تاریخی ادب و ھنر و اولین مدرسـهی ویتنام کـه بـه افتخار کنفسیوس

در سال 1070 ســاخته شده، دیدن میکنید.

بعدازظھر، بـه دیدن موزهی نژادشناسی می‌‌پردازیم. سپس در دریاچـهی )Kiem Hoan دریاچـهی شمشیر شکسـته(

و معبد son Ngoc کــه روی یک جزیره در بخش شمالی دریاچــه است، گردش میکنیم . بعد بــه سمت محلــه

قدیمی کــه دارای 36 خیابان است کــه بــه نامهــای اجناسی کــه در آن فروختــه می‌شوند نامگذاری شدهاند،

می‌رویم. ھنگام عصر، بــه تماشای برنامــهی رقص عروسکهــای روی آب می‌رویم، ھنرمندان این نمایش، عروسک

را در دکوری بی نظیر روی آب حرکت می دھند و بــه جای آنهــا حرف می‌زنند و می‌خندند. شب را در هــانوی

میگذرانید.

. روز سوم: روز در اختیار در هانوی

صبحانه را در ھتل میل می کنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

. روز چهارم: ھانوی - خلیج هالونگ

بعد از اینکــه صبحانــه را میل کردید، با اتومبیل بــه سمت خلیج ھالونگ کــه جزو میراث جھانی یونسکو است،

حرکت می کنیم )3 ساعت و نیم(. ھر کسی کـه بـه ویتنام سفر میکند نباید شانس دیدن خلیج ھالونگ، آمیـزهای

زیبا از گذرگاه ھارمونیک کوه و دریا را از دست بدھد.

خلیج کوچک ھالونگ در خلیج Bo Bac)Tonkin )قرار دارد و با 3000 جزیرهی سبز کــه مانند جواھر بــه نظر

می‌رسند، منطقــهای بــه مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. بــه محض رسیدن بــه بندرگاه، سوار کشتی

چینی می‌شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھار با غذای دریایی تازه روی کشتی، لذت می‌بریم. کشتی چینی

امکانات مدرن بسیاری را ارائــه می‌دھد.

از غارھای شگفتانگیز در خلیج ھالونگ کــه با قندیل احاطــه شده است، دیدن فرمایید. شام را روی کشتی میل

می‌فرمایید. انعکاس تکـهھای سنگ آھکی کـه از داخل زمین سر بیرون آوردهاند، صحنـهی قایقھای ماھیگیری کـه

در دل تاریکی نورافشانی میکنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیجترین مناظر طبیعی جھان لذت ببرید. شب

را در کشتی سپری میکنید.

. روز پنجم: ھالونگ - ھانوی - حرکت به سمت ھوشی مین

پس از لذت دیدن طلوع آفتاب، بـه سمت تعداد بیشماری تکـه سنگھای آھکی کـه با شکلهای عجیبشان از زمین

سر بیرون آوردهاند، حرکت میکنیم. در پناهــگاه ساحلی برای در اختیار داشتن منظرهی وسیعی از خلیج ھالونگ،

توقف میکنیم. سپس بـه هـانوی برمیگردید و جھت عزیمت بـه ھوشی مین بـه فرودگاه منتقل مـیشوید. شب

را در هتـل هـوشی مین سپری میکنید.

. روز ششم: تورگشت شھر هوشی مین

صبحانـه را در هتـل میل میفرمایید. سپس از تور شھر برای دیدن کاخ Reunification و فروشگاه Tanh Benh

لذت میبرید. سپس از Cathedral Dame Notre و اداره پست که به سبک فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی

شده ، دیدن میفرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل خودروهــای زرهــی، بخشهــایی از توپخانــه،

بمبهــا و اســلحههای پیاده نظام کــه هــم در داخل و هــم در خارج نمایش داده شدهاند، دیدن خواهیــد کرد.

سپس بــه محلــهی چینی نشین Cholon میرویم و از فروشگاه Tay Binh و برج ساعت عظیم در مرکز آن دیدن

می‌کنیم. تماشای پاگودای Hau Thien کـه توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساختـه شده است را فراموش

نکنید. شب را برای گردش یا خرید در شھر سایگون در اختیار خواھید داشت.

. روز هفتم: روز آزاد در هوشی مین

صبحانه را در هتل میل میکنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

. روز هشتم: هوشی مین - بازگشت

پس از صرف صبحانـه، تا زمان رفت بـه فرودگاه بینالمللی، وقت آزاد در اختیار دارید. سپس برای عزیمت بـه ایران

بـه فرودگاه منتقل میشوید.

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

پـرواز رفـت و برگشـت قطـری، 6 شـب اقامـت در هتـل بـا صبحانـه، 1 شـب اقامـت در کشـتی کـروز، ترانسـفر فرودگاهـی، ۴ گشـت شـهری همـراه بـا لیـدر محلـی، بیمـه ی مسـافرتی،7 وعـده صبحانـه، 1 وعـده ناهـار، 1 وعـده شـام، یـک سـیم کارت رایـگان بـه ازای هـر اتـاق

شروع قیمت ها از

990

دلار
,
کشور مقصد ویتنام,
شهر مقصد هانوی, هالونگ, هوشی‌مین,
برنامه سفر

. روز اول: رسیدن به شهر هانوی

بـه فرودگاه بین المللی شھر هانـوی می‌رسید. بـه محض رسیدن بـه استقبال شما میآیـد و بـه هتـل در شھر زیبای

ھانوی منتقل می‌شوید. شب را در هتل سپری می‌کنید.

. روز دوم - گشت شهری هانوی

صبحانــه را در ھتل میل می‌فرمایید. صبح از آرامگاه و موزهی ھوشی مین، پاگودای pillar one ،کاخ ریاست

جمھوری بـه سبک مستعمراتی فرانسـه، معبد تاریخی ادب و ھنر و اولین مدرسـهی ویتنام کـه بـه افتخار کنفسیوس

در سال 1070 ســاخته شده، دیدن میکنید.

بعدازظھر، بـه دیدن موزهی نژادشناسی می‌‌پردازیم. سپس در دریاچـهی )Kiem Hoan دریاچـهی شمشیر شکسـته(

و معبد son Ngoc کــه روی یک جزیره در بخش شمالی دریاچــه است، گردش میکنیم . بعد بــه سمت محلــه

قدیمی کــه دارای 36 خیابان است کــه بــه نامهــای اجناسی کــه در آن فروختــه می‌شوند نامگذاری شدهاند،

می‌رویم. ھنگام عصر، بــه تماشای برنامــهی رقص عروسکهــای روی آب می‌رویم، ھنرمندان این نمایش، عروسک

را در دکوری بی نظیر روی آب حرکت می دھند و بــه جای آنهــا حرف می‌زنند و می‌خندند. شب را در هــانوی

میگذرانید.

. روز سوم: روز در اختیار در هانوی

صبحانه را در ھتل میل می کنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

. روز چهارم: ھانوی - خلیج هالونگ

بعد از اینکــه صبحانــه را میل کردید، با اتومبیل بــه سمت خلیج ھالونگ کــه جزو میراث جھانی یونسکو است،

حرکت می کنیم )3 ساعت و نیم(. ھر کسی کـه بـه ویتنام سفر میکند نباید شانس دیدن خلیج ھالونگ، آمیـزهای

زیبا از گذرگاه ھارمونیک کوه و دریا را از دست بدھد.

خلیج کوچک ھالونگ در خلیج Bo Bac)Tonkin )قرار دارد و با 3000 جزیرهی سبز کــه مانند جواھر بــه نظر

می‌رسند، منطقــهای بــه مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. بــه محض رسیدن بــه بندرگاه، سوار کشتی

چینی می‌شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھار با غذای دریایی تازه روی کشتی، لذت می‌بریم. کشتی چینی

امکانات مدرن بسیاری را ارائــه می‌دھد.

از غارھای شگفتانگیز در خلیج ھالونگ کــه با قندیل احاطــه شده است، دیدن فرمایید. شام را روی کشتی میل

می‌فرمایید. انعکاس تکـهھای سنگ آھکی کـه از داخل زمین سر بیرون آوردهاند، صحنـهی قایقھای ماھیگیری کـه

در دل تاریکی نورافشانی میکنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیجترین مناظر طبیعی جھان لذت ببرید. شب

را در کشتی سپری میکنید.

. روز پنجم: ھالونگ - ھانوی - حرکت به سمت ھوشی مین

پس از لذت دیدن طلوع آفتاب، بـه سمت تعداد بیشماری تکـه سنگھای آھکی کـه با شکلهای عجیبشان از زمین

سر بیرون آوردهاند، حرکت میکنیم. در پناهــگاه ساحلی برای در اختیار داشتن منظرهی وسیعی از خلیج ھالونگ،

توقف میکنیم. سپس بـه هـانوی برمیگردید و جھت عزیمت بـه ھوشی مین بـه فرودگاه منتقل مـیشوید. شب

را در هتـل هـوشی مین سپری میکنید.

. روز ششم: تورگشت شھر هوشی مین

صبحانـه را در هتـل میل میفرمایید. سپس از تور شھر برای دیدن کاخ Reunification و فروشگاه Tanh Benh

لذت میبرید. سپس از Cathedral Dame Notre و اداره پست که به سبک فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی

شده ، دیدن میفرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل خودروهــای زرهــی، بخشهــایی از توپخانــه،

بمبهــا و اســلحههای پیاده نظام کــه هــم در داخل و هــم در خارج نمایش داده شدهاند، دیدن خواهیــد کرد.

سپس بــه محلــهی چینی نشین Cholon میرویم و از فروشگاه Tay Binh و برج ساعت عظیم در مرکز آن دیدن

می‌کنیم. تماشای پاگودای Hau Thien کـه توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساختـه شده است را فراموش

نکنید. شب را برای گردش یا خرید در شھر سایگون در اختیار خواھید داشت.

. روز هفتم: روز آزاد در هوشی مین

صبحانه را در هتل میل میکنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

. روز هشتم: هوشی مین - بازگشت

پس از صرف صبحانـه، تا زمان رفت بـه فرودگاه بینالمللی، وقت آزاد در اختیار دارید. سپس برای عزیمت بـه ایران

بـه فرودگاه منتقل میشوید.

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای