ارزانترین تور دبی نوروز 98 | نرخ ویژه تور دبی

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه های فوق توضیحات
فرچون پرل - رافی درجه هتل H.B
فرچون پرل - رافی درجه هتل H.B
2359000,2359000 3149000,3149000 برج النهار رقه ,برج النهار رقه

صدف درجه هتل H.B
2459000 3339000 میدان ماهی

ارکید - کلاریج درجه هتل H.B
2579000 3589000 رقه

السراب درجه هتل H.B
2579000 3589000 رقه

سان اند سند داون تاون درجه هتل H.B
2579000 3589000 رقه

می فر درجه هتل H.B
2699000 3829000 رقه

امارات گرند AP درجه هتل B.B
2499000 3439000 شیخ الزائد

بلک استون درجه هتل H.B
2719000 3879000 المرقبات

هالی دی این داون تاون - امارات گرند-آواری درجه هتل H.B
2899000 4249000 رقه ،شیخ الزائد، آل مکتوم

اونیو - سوبا درجه هتل H.B
2989000 5089000 رقه ،صلاح الدین

نووتل البرشا درجه هتل B.B
3049000 4519000 شیخ الزائد

سیتی سیزن - وارویک درجه هتل H.B
3199000 4799000 سیتی سنتر ، شیخ الزائد

شرایتون دیره درجه هتل H.B
3279000 4739000 المرقبات

حیات پلیس درجه هتل B.B
3289000 4999000 رقه

the H درجه هتل B.B
3499000 5419000 شیخ الزائد

فرمونت - حیات ریجنسی درجه هتل B.B
3749000 5899000 شیخ الزائد ، بلوار الخلیج

گرند حیات درجه هتل B.B
4099000 6629000 شیخ الزائد

جمیراه کریک ساید درجه هتل B.B
4099000 6479000 کریک

جمیراه امارات تاور درجه هتل B.B
4990000 8499000 شیخ الزائد

جمیراه زعبیل سرای درجه هتل B.B
5899000 10249000 پالم

جمیرا بیچ درجه هتل B.B
6869000 12179000 جمیراه

صدف درجه هتل H.B
2459000 3339000 میدان ماهی

ارکید - کلاریج درجه هتل H.B
2579000 3589000 رقه

السراب درجه هتل H.B
2579000 3589000 رقه

سان اند سند داون تاون درجه هتل H.B
2579000 3589000 رقه

می فر درجه هتل H.B
2699000 3829000 رقه

امارات گرند AP درجه هتل B.B
2499000 3439000 شیخ الزائد

بلک استون درجه هتل H.B
2719000 3879000 المرقبات

هالی دی این داون تاون - امارات گرند-آواری درجه هتل H.B
2899000 4249000 رقه ،شیخ الزائد، آل مکتوم

اونیو - سوبا درجه هتل H.B
2989000 5089000 رقه ،صلاح الدین

نووتل البرشا درجه هتل B.B
3049000 4519000 شیخ الزائد

سیتی سیزن - وارویک درجه هتل H.B
3199000 4799000 سیتی سنتر ، شیخ الزائد

شرایتون دیره درجه هتل H.B
3279000 4739000 المرقبات

حیات پلیس درجه هتل B.B
3289000 4999000 رقه

the H درجه هتل B.B
3499000 5419000 شیخ الزائد

فرمونت - حیات ریجنسی درجه هتل B.B
3749000 5899000 شیخ الزائد ، بلوار الخلیج

گرند حیات درجه هتل B.B
4099000 6629000 شیخ الزائد

جمیراه کریک ساید درجه هتل B.B
4099000 6479000 کریک

جمیراه امارات تاور درجه هتل B.B
4990000 8499000 شیخ الزائد

جمیراه زعبیل سرای درجه هتل B.B
5899000 10249000 پالم

جمیرا بیچ درجه هتل B.B
6869000 12179000 جمیراه

فرچون پرل - رافی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

فرچون پرل - رافی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2359000,2359000
نرخ اتاق 1 تخته
3149000,3149000
هزینه های فوق
برج النهار رقه ,برج النهار رقه
توضیحات
صدف
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2459000
نرخ اتاق 1 تخته
3339000
هزینه های فوق
میدان ماهی
توضیحات
ارکید - کلاریج
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2579000
نرخ اتاق 1 تخته
3589000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
السراب
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2579000
نرخ اتاق 1 تخته
3589000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
سان اند سند داون تاون
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2579000
نرخ اتاق 1 تخته
3589000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
می فر
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2699000
نرخ اتاق 1 تخته
3829000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
امارات گرند AP
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2499000
نرخ اتاق 1 تخته
3439000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
بلک استون
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2719000
نرخ اتاق 1 تخته
3879000
هزینه های فوق
المرقبات
توضیحات
هالی دی این داون تاون - امارات گرند-آواری
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
4249000
هزینه های فوق
رقه ،شیخ الزائد، آل مکتوم
توضیحات
اونیو - سوبا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2989000
نرخ اتاق 1 تخته
5089000
هزینه های فوق
رقه ،صلاح الدین
توضیحات
نووتل البرشا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3049000
نرخ اتاق 1 تخته
4519000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
سیتی سیزن - وارویک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3199000
نرخ اتاق 1 تخته
4799000
هزینه های فوق
سیتی سنتر ، شیخ الزائد
توضیحات
شرایتون دیره
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3279000
نرخ اتاق 1 تخته
4739000
هزینه های فوق
المرقبات
توضیحات
حیات پلیس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3289000
نرخ اتاق 1 تخته
4999000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
the H
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3499000
نرخ اتاق 1 تخته
5419000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
فرمونت - حیات ریجنسی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3749000
نرخ اتاق 1 تخته
5899000
هزینه های فوق
شیخ الزائد ، بلوار الخلیج
توضیحات
گرند حیات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4099000
نرخ اتاق 1 تخته
6629000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
جمیراه کریک ساید
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4099000
نرخ اتاق 1 تخته
6479000
هزینه های فوق
کریک
توضیحات
جمیراه امارات تاور
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
8499000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
جمیراه زعبیل سرای
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5899000
نرخ اتاق 1 تخته
10249000
هزینه های فوق
پالم
توضیحات
جمیرا بیچ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6869000
نرخ اتاق 1 تخته
12179000
هزینه های فوق
جمیراه
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات
صدف
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2459000
نرخ اتاق 1 تخته
3339000
هزینه های فوق
میدان ماهی
توضیحات
ارکید - کلاریج
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2579000
نرخ اتاق 1 تخته
3589000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
السراب
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2579000
نرخ اتاق 1 تخته
3589000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
سان اند سند داون تاون
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2579000
نرخ اتاق 1 تخته
3589000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
می فر
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2699000
نرخ اتاق 1 تخته
3829000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
امارات گرند AP
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2499000
نرخ اتاق 1 تخته
3439000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
بلک استون
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2719000
نرخ اتاق 1 تخته
3879000
هزینه های فوق
المرقبات
توضیحات
هالی دی این داون تاون - امارات گرند-آواری
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
4249000
هزینه های فوق
رقه ،شیخ الزائد، آل مکتوم
توضیحات
اونیو - سوبا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2989000
نرخ اتاق 1 تخته
5089000
هزینه های فوق
رقه ،صلاح الدین
توضیحات
نووتل البرشا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3049000
نرخ اتاق 1 تخته
4519000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
سیتی سیزن - وارویک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3199000
نرخ اتاق 1 تخته
4799000
هزینه های فوق
سیتی سنتر ، شیخ الزائد
توضیحات
شرایتون دیره
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3279000
نرخ اتاق 1 تخته
4739000
هزینه های فوق
المرقبات
توضیحات
حیات پلیس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3289000
نرخ اتاق 1 تخته
4999000
هزینه های فوق
رقه
توضیحات
the H
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3499000
نرخ اتاق 1 تخته
5419000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
فرمونت - حیات ریجنسی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3749000
نرخ اتاق 1 تخته
5899000
هزینه های فوق
شیخ الزائد ، بلوار الخلیج
توضیحات
گرند حیات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4099000
نرخ اتاق 1 تخته
6629000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
جمیراه کریک ساید
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4099000
نرخ اتاق 1 تخته
6479000
هزینه های فوق
کریک
توضیحات
جمیراه امارات تاور
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
8499000
هزینه های فوق
شیخ الزائد
توضیحات
جمیراه زعبیل سرای
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5899000
نرخ اتاق 1 تخته
10249000
هزینه های فوق
پالم
توضیحات
جمیرا بیچ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6869000
نرخ اتاق 1 تخته
12179000
هزینه های فوق
جمیراه
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات

اطلاعات تور

نوع تور تعطیلات جامع, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
مدت اقامت 5 شب و 6 روز,
تاریخ اعتبار نوروز,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, نهار, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
خدمات تور : : پرواز رفت وبرگشت ، ویزای توریستی ، هتل با صبحانه و ناهار (براساس سرویس هتل ) به تعداد شبهای اقامت ، سرویس به مراکز خرید و دریا ، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی
ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور برای مشاهده از پکیج فایل ضمیمه را دانلود کنید .
کشور مقصد امارات متحده عربی,
شهر مقصد دبی,
برنامه سفر

خدمات تور : پرواز رفت وبرگشت ، ویزای توریستی ، هتل با صبحانه و ناهار (براساس سرویس هتل ) به تعداد شبهای اقامت ، سرویس به مراکز خرید و دریا ، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی